Ring - 0705 - 88 19 19

 

 

 

Integritetspolicy

 

Ansvarig:

 

Alvöen AB

 

Vänd dig gärna till oss om du har frågor om personuppgiftsskydd. För information om personuppgiftsskydd kontakta oss på info@alvoen.se.

Integritetspolicyns innehåll Information om dina individuella rättigheter och rätt till klagomål

 

1.      Drift av hemsidan och våra IT-system (underhåll och säkerhet)

2.      Behandling i samband med tillhandahållandet av leveranser och tjänster, framför allt för att distribuera våra produkter och för att erbjuda våra tjänster (t.ex. utbildningar)

3.      Vidarebehandling för marknadsföring (kundförfrågningar, kundhantering och reklam)

4.      PR

5.      Databehandling vid ansökningsprocesser

6.      Kommunikation

7.      Sociala medier

 

Information om dina individuella rättigheter och rätt till klagomål

 

Nedan informerar vi om hur dina personuppgifter behandlas när du använder vår hemsida.

 

Det går att besöka vår hemsida utan att registrera sig. Då samlas uppgifter som t.ex. vilka sidor som öppnas eller namnet på hämtade filer in, tillsammans med datum och klockslag, och sparas för statistiska ändamål på servern på ett sätt som inte gör det möjligt att direkt koppla uppgifterna till dig som person.

 

Personuppgifter – framför allt namn, adresser eller e-postadresser – samlas i den utsträckning det är möjligt endast in på frivillig basis. Dessa uppgifter skickas inte vidare till tredje part utan ditt medgivande.

 

Du har möjlighet att utnyttja följande individuella rättigheter om respektive förutsättningar är uppfyllda. Observera att du eventuellt kan vara tvungen att styrka din identitet först.

 

·         Rätt till information: Du har rätt att – i regel utan kostnad – få bekräftelse på om personuppgifter kopplade till dig behandlas, samt att begära ut dessa uppgifter och information enligt art. 15, dataskyddsförordningen (GDPR).

·         Rätt till rättelse, om vi behandlar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som rör dig (art. 16, dataskyddsförordningen (GDPR)).

·         Rätt till radering av personuppgifter som rör dig, givet att förutsättningarna i art. 17, dataskyddsförordningen (GDPR), är uppfyllda.

·         Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter enligt art. 18, dataskyddsförordningen (GDPR).

·         Rätt till dataportabilitet och erhållande av de personuppgifter du har tillhandahållit via en automatiserad process i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (art. 20, dataskyddsförordningen (GDPR)).

·         Du äger alltid rätt att göra invändningar enligt art. 21, dataskyddsförordningen (GDPR), vid behandling av personuppgifter som grundar sig på ett legitimt intresse. Vid behandling i samband med direktreklam och tillhörande profilering gäller denna rätt utan begränsningar.

·        Du kan när som helst ta tillbaka ditt godkännande till behandling av dina personuppgifter; Lagligheten hos den behandling som skett upp till tidpunkten för återkallandet berörs inte av detta.

 

Rätt till klagomål

 

Du äger rätt att lämna klagomål till behörig tillsynsmyndighet (datatillsynsmyndighet), särskilt i den EU-medlemsstat där du eller din arbetsplats befinner dig, eller där den förmodade överträdelsen har ägt rum, om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig bryter mot dataskyddsförordningen eller att dina individuella rättigheter har kränkts.

 

Vi uppskattar om du först kontaktar oss och ger oss möjlighet att ta ställning i frågan.

En lista över behöriga tillsynsmyndigheter hittar du här: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 

Om du vill vända dig direkt till oss står vi till ditt förfogande på info@alvoen.se vad gäller alla frågor om personuppgiftsskydd. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att vi endast kan behandla en begäran om information från dig efter att du bestyrkt din identitet med en giltig identitetshandling.

 

1. Drift av hemsidan och våra IT-system (underhåll och säkerhet)

 

Syftet med behandlingen

 

För drift och underhåll av IT-system och företagshemsidor samt för att upprätthålla datasäkerhet och hindra missbruk eller bedrägerier behandlar vi endast våra användares personuppgifter i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla våra tjänster och vårt sidinnehåll. Rättslig grund och (övervägande) berättigade intressen

Vi behandlar dina uppgifter för åtgärder före avtalets ingående eller avtalsenliga skyldigheter (t.ex. uppfyllande av allmänna villkor, användarvillkor, art. 6, avsnitt 1 b, dataskyddsförordningen (GDPR)), i den utsträckning som krävs enligt lag (art. 6, avsnitt 1 c, dataskyddsförordningen (GDPR), t.ex. samtycke till användande av cookies, upprätthållande av lämplig datasäkerhet) samt med grund i art. 6, avsnitt 1 f, dataskyddsförordningen (GDPR) för följande (övervägande) berättigade intressen:

 

·        att erbjuda en funktionsduglig och attraktiv hemsida • att upprätthålla datasäkerheten

·        effektiv intern förvaltning.

 

Mottagare eller mottagarkategorier och överföringar till tredjeländer eller till internationella organisationer

Överföringar är inte planerade, men uppgifter som publicerats öppet av användare av våra tjänster (t.ex. kommentarer) är offentliga och går potentiellt att komma åt från hela världen. I konkreta fall kan uppgifter lämnas till brottsbekämpande myndigheter, domstolar etc. för att uppfylla rättsliga krav från ansvariga myndigheter eller från tredje part. Vi använder tjänster från följande personuppgiftsbiträden:

 

Google Analytics Vår hemsida använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För den som vill avaktivera Google Analytics erbjuder Google en webbläsarplugin som går att hämta på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Google Analytics använder cookies. Cookies är små textfiler som gör det möjligt att spara specifik, användarrelaterad information på användarens enhet. Detta gör det möjligt att med hjälp av Google analysera hur vår hemsida används. Informationen som registreras med hjälp av cookies om hur våra hemsidor används (inklusive din IP-adress) skickas i allmänhet till en Google-ägd server i USA och sparas där. Observera att Google Analytics på denna hemsida kompletterats med koden ”gat._anonymizeIp();” för att garantera att IP-adresserna samlas in anonymiserat (så kallad IP-maskning). Om anonymisering är aktiverad förkortar Google IP-adresser inom medlemsstater i Europeiska unionen eller andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetesområdet vilket gör att IP-adressen inte kan kopplas till din identitet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en Google-ägd server i USA och förkortas där. Google följer dataskyddsbestämmelserna i ”Privacy Shield”-avtalet och är registrerade vid ”Privacy Shield”-programmet i USA:s handelsministerium och använder den insamlade informationen för att utvärdera användningen av vår hemsida, framställa relevanta rapporter om detta samt för att erbjuda oss andra tjänster relaterade till detta. Mer information hittar du på http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

 

Insamling av data från andra källor: kategorier av personuppgifter Vid varje anrop till vår hemsida samlar vårt system automatiskt in uppgifter och information från det anropande datorsystemet. Följande uppgifter samlas då in:

 

·        information om vilken webbläsare och webbläsarversion som används

·        användarens operativsystem

·        användarens internetleverantör

·        användarens IPadress, webbläsarens sessions-id

·        datum och tid för anropet

·        uppgifter om enheten (enhetens id, bildskärmsupplösning, språk och landsinställningar etc.)

·        de hemsidor, från vilka användaren kommer till vår hemsida

·        de hemsidor användaren öppnar via vår hemsida.

 

Lagringstid Uppgifter som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera samlas endast in och sparas under tiden du besöker hemsidan. Loggdata och IP-adresser sparas därutöver normalt i 7 dagar som skydd mot attacker på vårt system.

För att utreda datasäkerhetsincidenter och vid skadeståndsanspråk sparas uppgifter i konkreta fall tills hanteringen av händelsen är avslutad. Tillhandahållande av uppgifter Det finns inga juridiska eller avtalsrättsliga förpliktelser att tillhandahålla uppgifterna. Detta krävs dock för funktionaliteten hos vår hemsida och vårt IT-system, som i annat fall ev. kan påverkas negativt. Vidarebehandling av dina uppgifter i andra syften En del av uppgifterna som samlas in vidarebehandlas för marknadsföringsåtgärder. Vi informerar om detta, samt om din rätt att neka samtycke, när uppgifterna samlas in. Observera punkt 3 i integritetspolicyn gällande detta.

 

2. Behandling i samband med tillhandahållandet av leveranser och tjänster, framför allt för att distribuera våra produkter och för att erbjuda våra tjänster (t.ex. Utbildningar)

 

Syftet med behandlingen

 

Vi samlar in personuppgifter för att leverera våra produkter och tillhandahålla våra tjänster, även i webbshopen, samt för användandet av tredjepartstjänster vid affärsförbindelser.

 

Rättslig grund och berättigade intressen

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna är åtgärder före avtalets ingående eller avtalsenliga skyldigheter (art. 6 avsnitt 1 b dataskyddsförordningen (GDPR)), juridiska och rättsliga förpliktelser (art. 6 avsnitt 1 c dataskyddsförordningen (GDPR), framför allt skatterätt) samt följande (övervägande) berättigade intressen (art. 6 avsnitt 1 f dataskyddsförordningen (GDPR)):

 

·        rättighetsanspråk eller försvar av egna rättigheter, framför allt kopplade till garanti och produktansvar

·        att minska kreditrisker (även för tredje part)

·        att besvara kundförfrågningar om leveranser och tjänster rätten att neka samtycke finns alltid så länge inga övervägande intressen (t.ex. ansvar) föreligger

·        effektiv intern förvaltning i koncernen/företagsgruppen

 

Mottagare eller mottagarkategorier och överföringar till tredjeländer eller till internationella organisationer Vid behov överförs personuppgifter till följande mottagarkategorier:

 

·        banker (för betalningshantering)

·        juridiskt ombud, domstol vid behov

·        ekonomisk förvaltare (i samband med granskning)

·        ansvariga förvaltningsmyndigheter, inklusive skattemyndigheter

·        inkassoföretag för att indriva skulder (endast i utlandet om skulden ska indrivas där)

·        externa finansbolag som leasing eller factoringföretag, om leveransen eller tjänsten finansieras på detta sätt

·        avtals eller affärspartner som medverkar i leveransen eller tjänsten eller ska medverka i den (t.ex. leveranstjänster)

·        försäkringsbolag för att teckna ett försäkringsavtal för leveransen/tjänsten eller vid försäkringsfall

·        ansvariga myndigheter och institutioner för sammanställning av statistik som föreskrivs enligt lag

·        kunder (tjänstemottagare)

·        kreditupplysningstjänster

 

Överföring till tredjeländer eller internationella organisationer sker i dessa fall endast om antingen ett beslut om adekvat skydd enligt art.

 

45, dataskyddsförordningen (GDPR) föreligger eller om förutsättningarna i art. 49, avsnitt 1 b, c eller e, dataskyddsförordningen (GDPR) föreligger (nödvändighet för genomförande av åtgärder före avtalets ingående på begäran av den berörda personen eller i dennes intresse, anspråk på, utövande av eller försvar av rättigheter) eller om samtycke enligt art. 49, avsnitt 1 a, dataskyddsförordningen (GDPR) föreligger.

 

Vi använder tjänster från följande personuppgiftsbiträden:

Google Analytics Vår hemsida använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För den som vill avaktivera Google Analytics erbjuder Google en webbläsarplugin som går att hämta på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Google Analytics använder cookies. Cookies är små textfiler som gör det möjligt att spara specifik, användarrelaterad information på användarens enhet. Detta gör det möjligt att med hjälp av Google analysera hur vår hemsida används. Informationen som registreras med hjälp av cookies om hur våra hemsidor används (inklusive din IP-adress) skickas i allmänhet till en Google-ägd server i USA och sparas där.

 

Observera att Google Analytics på denna hemsida kompletterats med koden ”gat._anonymizeIp();” för att garantera att IP-adresserna samlas in anonymiserat (så kallad IP-maskning).

Om anonymisering är aktiverad förkortar Google IP-adresser inom medlemsstater i Europeiska unionen eller andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetesområdet vilket gör att IP-adressen inte kan kopplas till din identitet.

Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en Google-ägd server i USA och förkortas där. Google följer dataskyddsbestämmelserna i ”Privacy Shield”-avtalet och är registrerade vid ”Privacy Shield”-programmet i USA:s handelsministerium och använder den insamlade informationen för att utvärdera användningen av vår hemsida, framställa relevanta rapporter om detta samt för att erbjuda oss andra tjänster relaterade till detta.

Mer information hittar du på http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

 

Insamling av data från andra källor: kategorier av personuppgifter

 

Vid motsvarande legitimt intresse (storlek på uppdragssumman, typ av finansiering) fastställer vi kreditvärdigheten innan uppdraget accepteras samt följande personuppgifter.

I webbshopen används cookies för funktionaliteten hos varukorgen och beställningsförloppet.

 

Lagringstid

 

Tills dess att affärsförhållandet avslutats eller tills gällande garanti-, preskriptions- och bevarandefrister har gått ut; därutöver tills alla eventuella tvister, där dessa uppgifter används som bevis, är lösta.

För tjänster där skadeståndsanspråk kan uppstå enligt gällande lagstiftning (t.ex. produktansvar) sparas uppgifterna under den tid som krävs.

Tillhandahållande av uppgifter Insamlingen av de uppgifter som krävs av oss är nödvändig för att avtal ska kunna slutas.

Vidarebehandling av dina uppgifter i andra syften

En del av uppgifterna som samlas in vidarebehandlas för marknadsföringsåtgärder.

Vi informerar om detta, samt om din rätt att neka samtycke, när uppgifterna samlas in. Observera punkt 3 i integritetspolicyn gällande detta.

 

3. Vidarebehandling för marknadsföring (kundförfrågningar, kundhantering och reklam)

 

Syftet med behandlingen

 

Kundhantering och marknadsföring (direktreklam) åt ansvarig eller gemensamt ansvarig, även i form av nyhetsbrev och besvarande av kundförfrågningar, reklamutskick via post Rättslig grund och berättigade intressen Berättigade intressen enligt art. 6, avsnitt 1 f, dataskyddsförordningen (GDPR):

 

·        reklam för varor och tjänster från företagsgruppen

·        värvning av kunder och lojalitetsprogram (bonusprogram för stamkunder)

·        att förbättra erbjudandets attraktivitet Neka till samtycke

 

Du har alltid rätt att utan särskilda former neka samtycke till behandling av uppgifter i dessa syften och kan begära att uppgifterna raderas eller att behandlingen begränsas.

Vi informerar om dina rättigheter vid direktinsamling av dessa uppgifter.

Mottagare eller mottagarkategorier och överföringar till tredjeländer eller till internationella organisationer

 

Vid behov överförs personuppgifter till följande mottagarkategorier: leveranstjänster

 

Vi använder tjänster från följande personuppgiftsbiträden:

·        tryckerier

·        tjänsteleverantör för nyhetsbrev

 

Vidarebehandling i marknadsföringssyfte och för kundlojalitetsprogram sker uteslutande för ansvarig part, med vilken en affärsrelation föreligger; vidarebehandling i sådant syfte för företagsgruppen kräver att samtycke inhämtats från berörd person på förhand.

 

Alla anslutna företag och personuppgiftsbiträden kan kontakta info@alvoen.se för frågor och anspråk kopplade till individuella rättigheter gällande personuppgiftsskydd. Insamling av data från andra källor: kategorier av personuppgifter

 

·        Köp av adressuppgifter, adressinsamling

 

Vi använder tjänster från följande personuppgiftsbiträden: Cookies

 

Vår hemsida använder cookies. Cookies är små textfiler som gör det möjligt att spara specifik, användarrelaterad information på användarens enhet under tiden hemsidan används. Cookies gör det möjligt att framför allt fastställa användningsfrekvens och användarantal på sidorna samt analysera hur sidorna används men också för att göra vårt erbjudande mer kundvänligt. Cookies sparas efter att en webbläsarsession avslutats och kan öppnas igen vid ett nytt besök på hemsidan.

 

Om du inte vill detta bör du ställa in din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas. Google Analytics Vår hemsida använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. För den som vill avaktivera Google Analytics erbjuder Google en webbläsarplugin som går att hämta på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Google Analytics använder cookies. Cookies är små textfiler som gör det möjligt att spara specifik, användarrelaterad information på användarens enhet.

Detta gör det möjligt att med hjälp av Google analysera hur vår hemsida används. Informationen som registreras med hjälp av cookies om hur våra hemsidor används (inklusive din IP-adress) skickas i allmänhet till en Google-ägd server i USA och sparas där.

 

Observera att Google Analytics på denna hemsida kompletterats med koden ”gat._anonymizeIp();” för att garantera att IP-adresserna samlas in anonymiserat (så kallad IP-maskning). Om anonymisering är aktiverad förkortar Google IP-adresser inom medlemsstater i Europeiska unionen eller andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetesområdet vilket gör att IP-adressen inte kan kopplas till din identitet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en Google-ägd server i USA och förkortas där. Google följer dataskyddsbestämmelserna i ”Privacy Shield”-avtalet och är registrerade vid ”Privacy Shield”-programmet i USA:s handelsministerium och använder den insamlade informationen för att utvärdera användningen av vår hemsida, framställa relevanta rapporter om detta samt för att erbjuda oss andra tjänster relaterade till detta.

Mer information hittar du på http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

 

Lagringstid Intresseuppgifter och profiler sparas i 3 år från senaste kundkontakt. Postadresser och e-postadresser sparas under tiden reklamåtgärder pågår, tills samtycke nekas eller tills avanmälan från nyhetsbrev sker; utöver detta sparas uppgifter om begränsad behandling efterfrågas eller om behandlingen av andra skäl kräver en längre lagringsperiod (särskilt enligt punkt 2 i integritetspolicyn).

 

Tillhandahållande av uppgifter

Det finns inget krav på att tillhandahålla uppgifter. Vidarebehandling av dina uppgifter i andra syften

 

Vid kundförfrågningar sker beroende på typ av förfrågan och hur behandlingen genomförs ev. en vidarebehandling i samband med leveranser och tjänster.

 

För mer information om detta, se punkt 2 i integritetspolicyn.

 

4. PR Syftet med behandlingen

 

Tillhandahålla information (i åtminstone lokalt eller regionalt offentligt intresse) om den ansvarigas uppgifter och tjänster.

 

Neka till samtycke

 

Du har alltid rätt att utan särskilda former neka samtycke till behandling av uppgifter i dessa syften av skäl som beror på din personliga situation och kan begära att uppgifterna raderas eller att behandlingen begränsas.

 

Vi informerar om dina rättigheter vid direktinsamling av dessa uppgifter och inom ramen för inbjudan till evenemang. Rättslig grund och berättigade intressen Rättslig grund till behandlingen är yttrandefrihet enligt gällande lagstiftning samt art. 10 i EKMR och, i den utsträckning behandlingen gäller journalistiska ändamål, enligt art. 85, dataskyddsförordningen (GDPR) tillsammans med lokal dataskyddslagstiftning (för bilduppgifter även enligt gällande lokal dataskyddslagstiftning i den utsträckning ett övervägande intresse för offentlig publicering av samtida händelser föreligger); i annat fall gäller framför allt vid publicering av bilduppgifter att samtycke från berörda personer har inhämtats i varje enskilt fall (art. 6, avsnitt 1 a, dataskyddsförordningen (GDPR)/art. 9, avsnitt 2 a, dataskyddsförordningen (GDPR)).

 

Mottagare eller mottagarkategorier och överföringar till tredjeländer eller till internationella organisationer Ingen mottagare är särskilt avsedd, men en publikation är avsedd för allmänheten och är, vid publicering på internet, potentiellt tillgänglig för alla över hela världen.

 

Vidarebehandling i marknadsföringssyfte och för kundlojalitetsprogram sker uteslutande för ansvarig part, med vilken en affärsrelation föreligger; vidarebehandling i sådant syfte för företagsgruppen kräver att samtycke inhämtats från berörd person på förhand.

 

Alla anslutna företag och personuppgiftsbiträden kan kontakta info@alvoen.se för frågor och anspråk kopplade till individuella rättigheter gällande personuppgiftsskydd.

 

Lagringstid

 

Lagringstiden är begränsad till den tid uppgifterna är lämpliga och användbara för journalistiska ändamål. Om dokumenteringsintresse föreligger sker permanent arkivering för senare (åter-)användning i de syften som beskrivs i samband med denna behandling.

 

Tillhandahållande av uppgifter

 

Det finns inget krav på att tillhandahålla uppgifter. Vidarebehandling av dina uppgifter i andra syften

 

Användning sker uteslutande i avsett syfte och, om tillämpligt, i enlighet med art. 5, avsnitt 1 b, dataskyddsförordningen (GDPR) för arkiveringssyfte i allmänhetens intresse, för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål.

 

5. Databehandling vid ansökningsprocesser

 

Syftet med behandlingen

 

Tidsbestämd hantering av personuppgifter om sökande vid spontanansökningar och vid ansökningsprocesser med utannonserade tjänster samt för att välja sökande och teckna anställningsavtal.

 

Rättslig grund och berättigade intressen

 

Vi behandlar uppgifter om sökande enligt art. 6, avsnitt 1 b, dataskyddsförordningen (GDPR) (åtgärder före avtalets ingående) samt art. 6, avsnitt 1 f, dataskyddsförordningen (GDPR), för att kunna kontakta dig under den avsedda lagringstiden under val av sökande samt ev. i enskilda fall kunna kontrollera dina uppgifter om detta är i vårt intresse eller krävs av tredje part för positioner som ställer särskilt höga krav på din trovärdighet.

 

Mottagare eller mottagarkategorier och överföringar till tredjeländer eller till internationella organisationer

 

Dina uppgifter lämnas endast ut till våra anställda då det är nödvändigt.

Om referenser har angetts kan dessa kontaktas i enskilda fall. På samma sätt kan det i särskilda fall vid motsvarande övervägande intresse genomföras en kontroll av dina uppgifter hos tredje part (t.ex. kvalifikationer eller universitetsexamina). Överföring till tredjeländer eller internationella organisationer sker i dessa fall endast om antingen ett beslut om adekvat skydd enligt art. 45, dataskyddsförordningen (GDPR) föreligger eller om förutsättningarna i art. 49, avsnitt 1 b, dataskyddsförordningen (GDPR) föreligger (nödvändighet för genomförande av åtgärder före avtalets ingående på begäran av den berörda personen) eller om samtycke enligt art. 49, avsnitt 1 a, dataskyddsförordningen (GDPR) föreligger.

 

Insamling av data från andra källor: kategorier av personuppgifter

 

Vid kontakt med någon av de referenser du angett kan uppgifter om dina tidigare anställningar eller aktiviteter, samt subjektiva bedömningar om din arbetsförmåga samlas in från motsvarande tredje part. (Dessa uppgifter och denna information är inte avsedd att sparas.)

 

Lagringstid

 

Om du har ansökt till en öppen tjänst kommer vi att spara dina personuppgifter under maximalt tre år från det att ansökningsprocessen avslutats och sedan radera dem.

Du kan från sex månader efter att ansökningsprocessen avslutats när som helst ta tillbaka ditt medgivande till detta utan särskilda formella krav. Om du på eget initiativ skickat in en ansökan kommer vi att spara dina dokument under maximalt tre år för att kunna kontakta dig vid lämpliga vakanser. Du kan när som helst ta tillbaka ditt medgivande till denna behandling utan särskilda formella krav.

 

Tillhandahållande av uppgifter

 

För att kunna genomföra ansökningsprocessen är det alltid nödvändigt att du lämnar bevis på att du har de kvalifikationer som krävs för tjänsten och att du lämnar dina kontaktuppgifter. I enskilda fall kan det beroende på kraven för tjänsten även vara nödvändigt för oss att begära ytterligare uppgifter från dig (t.ex. ett utdrag ur belastningsregistret). Om du inte lämnar de uppgifter som krävs kan vi inte ta hänsyn till din ansökan för den aktuella tjänsten.

 

Vidarebehandling av dina uppgifter i andra syften

 

Vid anställning kommer dokumenten du lämnar vid ansökning att återanvändas för personalförvaltning, med undantag för särskild skyddade uppgifter (t.ex. utdrag ur belastningsregistret). All ytterligare information lämnas till dig innan avtalet ingås.

 

6. Kommunikation

 

Syftet med behandlingen

 

Om du tar kontakt med oss via formuläret på hemsidan, via e-post eller per telefon kommer tekniskt nödvändiga uppgifter för kommunikationen (beroende på valt kommunikationsmedel) att samlas in och behandlas, som t.ex. telefonnummer, e-postadress, tidpunkt för (ev. längd på) kommunikationen etc. Ingående e-postmeddelanden kommer då även att behandlas med spamfilter, brandvägg, virusskanner etc. för syften enligt punkt 1 i denna policy.

 

Rättslig grund och berättigade intressen

 

Dina lämnade uppgifter kommer för att behandla din förfrågan att behandlas enligt motsvarande berättigade intresse enligt art. 6, avsnitt 1 f, dataskyddsförordningen (GDPR). Ytterligare syften med behandlingen beror på innehållet i kommunikationen och anges under punkt 1–6 i denna integritetspolicy.

 

Neka till samtycke

 

Du har, vid behandling för syften enligt art. 6, avsnitt 1 e och f, dataskyddsförordningen (GDPR) i den utsträckning som specificeras där, alltid rätt att utan särskilda former neka samtycke till behandling av uppgifter i dessa syften av skäl som beror på din personliga situation och kan begära att uppgifterna raderas eller att behandlingen begränsas.

 

Vi informerar om dina rättigheter vid direktinsamling av dessa uppgifter (t.ex. i online-formulär). Denna rätt gäller inte om vi behandlar din förfrågan eller kommunikation av andra skäl (t.ex. avtalsförpliktelser, rättsliga förpliktelser, produktansvar) och är tvungna att spara uppgifterna under motsvarande tidsperiod som angetts i denna integritetspolicy.

 

Mottagare eller mottagarkategorier och överföringar till tredjeländer eller till internationella organisationer

Beroende på syftet med en kommunikation kan överföring enligt punkt 1 till 6 i denna integritetspolicy vara nödvändig.

 

Insamling av data från andra källor: kategorier av personuppgifter

Vid varje kontakttillfälle registrerar våra system data och information från den berörda personens kommunikationsmedel eller tekniska system. Följande uppgifter samlas då in: den berörda personens kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress etc.), tidpunkt för kommunikationen (datum, klockslag)

 

Lagringstid

 

Lagringstiden grundar sig på den nödvändiga tid som krävs för att fullfölja

kommunikationen till avslut. Utöver detta kan, beroende på syftet med kommunikationen, längre lagring vara nödvändig enligt punkt 1–6 i denna integritetspolicy vara nödvändig.

 

Tillhandahållande av uppgifter

 

Det finns inget krav på att tillhandahålla uppgifter. Vidarebehandling av dina uppgifter i andra syften

 

Beroende på innehållet i din förfrågan eller kommunikationen sker vidarebehandling för alla syften som listas i denna integritetspolicy, punkt 1–7.

 

7. Sociala medier

 

För att behålla kontakten med våra kunder och kommunicera med intressenter samt presentera Alvöen AB använder vi oss av ett antal sociala medier. Vi använder dessa data för reklam- och marknadsundersökningssyften. Detta innefattar t.ex. reklam för företagsgruppens produkter och tjänster, åtgärder för att värva och behålla kunder och för att förbättra närvaron online och offline och den allmänna kundkommunikationen. Det innebär att vi behandlar användarnas personuppgifter på grundval av art. 6, st. 1f i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Eftersom vi är närvarande på ett socialt medium har vi ett berättigat intresse av att informationen till och kommunikationen med användarna är så effektiv som möjligt.

 

Vi tillåter oss att lagra personuppgifter på våra servrar så länge användaren inte motsätter sig detta Det betyder att dina uppgifter lagras minst tills det att affärsförhållandet avslutats eller tills gällande garanti-, preskriptions- och bevarandefrister har gått ut; därutöver tills alla eventuella tvister, där dessa uppgifter används som bevis, är lösta.

 

För tjänster där skadeståndsanspråk kan uppstå enligt gällande lagstiftning (t.ex. produktansvar) sparas uppgifterna under den tid som krävs. Observera att det inte är obligatoriskt för dig att lämna ut dina uppgifter via sociala medier.

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss, se kontaktinformation på startsidan.